PNS MokaDesktop摩卡桌面系统

2018-05-04 11:32:28 浏览次数:1872

系统简介:

       摩卡桌面是一套自主研发的安全上网桌面,通过双桌面切换,数据单向流通,为用户单位提供一个安全上网的环境。


系统特点:

       1、单机双桌面,工作桌面为本地桌面,上网桌面为摩卡桌面,双桌面同时运行,随意切换

       2、工作桌面工作,摩卡桌面上网,数据单向流通,只能从摩卡桌面流入工作桌面

       3、需要外发的文档,通过管控流程审批后,可自动转入摩卡桌面

       4、工作桌面的USB端口可以被管控


适用场景:

       1、政府部门使用双网隔离的用户

       2、企业用户需要桌面数据安全,又期望直接上网的用户

上一篇